Unga Tyst Teater 2008-2010

Projektet Unga Tyst Teater har under tre år arbetat för att ge unga döva personer möjligheter att utöva kultur på sina egna villkor. Genom produktioner, seminarier, läger, kurser och samtal har vi skapat en plattform inför framtiden.

Målet har varit att bygga en stabil och enkel infrastruktur bestående av ett antal arrangörer, scener, ett kommunikationsnätverk och utvecklade utbildningsmöjligheter för döva kulturutövande ungdomar att använda sig av. Syftet med projektet har hela tiden varit att underlätta för alla unga döva kulturintresserade att utveckla sina konstnärskap, och ge dem självförtroende att ta plats.
Arbetet har utgått ifrån tre punkter för att nå målet:

– Att  skapa ett forum för att samla kulturutövare- och arbetare som använder sig av svenskt teckenspråk.
Genom fysiska mötesplatser har lärare, dramapedagoger, eldsjälar, kulturutövare, kulturintresserade, teatergruppsledare och scenkonstarrangörer träffats och utbytt idéer för hur den teckenspråkiga kulturen ska kunna ta mer plats och vilka verktyg som behövs för att detta enklast ska ske. Med gemensam behovskarta som grund har sedan utbildningar, workshops, läger och seminarier hållits på de områden som behövts för att göra plattformen för scenkonst på teckenspråk hållbar och synlig. Ämnen som marknadsföring, arrangörskap, och projektledning är exempel på vad utbildningarna innehållit.  Åldersbredden och den geografiska spridningen har också varit viktiga under utbildningarna för att kunskapen ska ha en omfattande hållbarhet.

– Att synliggöra döva ungdomars behov av att uttrycka sig konstnärligt.
Genom att hävda rätten att ta plats i det offentliga rummen, ville vi dels öka självförtroendet hos alla de som inte trodde att de kunde, dels visa övriga samhället att alla bär på historier  och skaparkraft, döva som hörande, oavsett vilken scenkonstform man gör det genom. Vi har också arbetat mycket för att öka politikers och lärares kunskap om unga dövas kulturbehov och tillsammans vi byggt upp framtidsplaner för att förbättra förutsättningarna. Under 2010 hölls exempelvis 12 seminarier med bl a utveckling som tema, flera dans- och teatergrupper har bildats och enkätstudier gjorts.  Delprojektet Open Sign, är vårt praktiska bevis och språngbräda för alla unga döva att visa och testa sina scenkonstprojekt. Mer om Open Sign under fliken med samma namn.

– Att ge unga döva konstnärer möjligheter att arbeta nära sin egen professionella teater; Tyst Teater, genom workshops, kurser och tid att utvecklas.
Förebilder är A och O för att nära en dröm, som sedan kan bli verklighet. Genom att skapa tillfällen för utövare att möta professionellt verksamma scenkonstnärer och artister har vi både visat på de goda exemplen och fått båda grupperna att dela nätverk. Exempel på detta är att vi under en helg 2008 samlade 30 personer mellan 14-20 år för inspiration och utveckling i Riksteatern hus i Hallunda, 2009 anordnade vi en inspirationsworkshop i samarbete med Dövblind Ungdom, vi har kontinuerligt haft ”Eldsjäls-kurser”  på Västanviks folkhögskola med skådespelare och regissören Lars Ottestedt som huvudlärare. Vi har också deltagit i Sveriges Dövas Riksförbunds Idrottsspelen 2009 med Teatersport för unga mellan 12-16 år.  OPEN SIGN har varit en viktig del i arbetet, en professionell scen med stöd från skådespelarna i Tyst Teater. Dialogseminarier har genomförts i samarbete med Teckenspråkiga kulturskolan i Örebro och Sveriges Dövas Ungdomsförbund.

Projektet Unga Tyst Teater finansierades av Allmänna Arvsfonden, vilket vi är oerhört tacksamma för.