Publikcoacher för dövkulturen

Oktober 2019-augusti 2022

Projektets syfte är att förbättra tillgängligheten till scenkonst på svenskt teckenspråk genom att på fem platser i Sverige utveckla en ny roll i form av publikcoacher inom dövkultur. Publikcoacherna är döva och teckenspråkiga personer med förankring hos målgruppen och med god kännedom om dövkultur. Rollen är att fungera som en länk mellan scenkonstverksamheter och den publik som är döv och/eller teckenspråkig samt anhöriga till publiken.

I projektet samverkar Tyst Teater och Riksteatern med Dalateatern, Folkteatern i Göteborg, Malmö Stadsteater, Teater Västernorrland och Örebro Länsteater. I anslutning till turnerande föreställningar från Tyst Teater kommer arbetet för breddat deltagande inom målgruppen att utvecklas, bland annat inom ramen för workshoppar. En koordinator samordnar arbetet med publikcoacherna och teatrarna. Erfarenheter och metoder samlas i en digital handbok som Tyst Teater och samverkansparterna fritt tillhandahåller efter projektets slut. Ambitionen är att de modeller och roller för stärkandet av tillgänglighet till dövkultur, som utvecklas inom projektet, blir en självklar och naturlig del av verksamheten hos samverkande parter och andra kulturverksamheter.

Projektet är treårigt och finansieras med medel från Arvsfonden.

Projektledare: David Farkas
Kontakt: david.farkas@riksteatern.se